Ganzeh Galus Guide: Jewish Revival in the Deep Diaspora

 
Jewish Learning
Shabbat & Holidays
Jewish Arts, Politics & Culture
Jewish Directory
 
   

Click for Adobe Acrobat - PDF Formatted Version of the Transliterated Siddur suitable for downloading and printing


A Transliterated Traditional Siddur

Selections

Prepared By Beth El Synagogue Omaha, Nebraska

Shabbat & Holidays  Worship Services

Paginated to Siddur Sim Shalom

1. Shabbat & Holiday Evening Services

2. Shabbat & Holiday Morning Services

A publication of H.E.L.P.-Home Education Library Program

Prepared by Rabbi Paul Drazen and Cantor Emil Berkovits


Prepared and copyright by Beth El Synagogue Omaha, Nebraska.
Return to Ganzeh Galus Guide home page

The transliteration in this booklet was written for ease of use, not to be scientifically accurate. The following conventions were followed:

a as in father

e as in get

i as in bit

o as in often

u as is pull

kh / h as in Scottish loch or German ach

' as in get (sheva)


©Copyright 1992 by Beth El Synagogue, Omaha, Nebraska. All rights reserved. Revised January, 1998


Prepared and copyright by Beth El Synagogue Omaha, Nebraska.

Shabbat & Holiday Evening Services

Y'did Nefesh (page 252)

Y'did nefesh av harahaman, m'shokh avdakh el r'tzonakh

Yarutz avdakh k'mo ayal, yishta-haveh el mul hadarakh

Ye-erav lo y'di-dutakh mi-nofet tzuf v'khol ta-am.

Hadur, na-eh, ziv ha-olam, nafshi holat ahavatakh

Ana, el na, r'fah na lah b'harot la no-am zivakh

Az tit-hazek v'tit-rapey, v'haytah lakh shifhat olam.

Vatik, yehemu rahamekha, v'hus na al ben ohavakh

Ki zeh kamah nikh-sof nikh-saf lirot b'tiferet uzakh

Ana, eli, mah-mad libi, hu-sha na, v'al titalam.

Hi-galeh na u'fros, ha-viv, alai et sukat sh'lomakh

Ta-ir eretz mi-k'vodakh, na-gilah v'nism'hah bakh

Ma-her a-huv, ki va mo-ed, v'hone-ni ki-mei olam.


L'kha dodi (pages 262-264)

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

  Sha-mor v'zakhor b'dibur ehad
  hish-mi-anu eil ham'yuhad
  adonai ehad ush'mo ehad
  l'shem ul'tiferet v'lit-hilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

  Likrat shabbat l'khu v'nelkhah
  Ki hi m'kor ha-brakhah
  Merosh mikedem n'sukhah
  Sof ma-aseh b'mahashavah t'hilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

  Mikdash melekh ir m'lukha
  Kumi tz'i mitokh ha-hafekhah
  Rav lakh shevet b'emek ha-bakha
  V'hu ya-hamol alayikh hemlah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

  Hitna'ari me-afar kumi
  Livshi bigdei tifartekh ami
  Al yad ben yishai beit halahmi
  Korvah el nafshi g'a-lah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

(last verse on 262)

  Hit-o-r'ri hit-o-r'ri
  Ki vah orekh kumi ori
  Uri uri shir daberi
  K'vod adonai alayikh niglah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

  Lo te-voshi v'lo tikalmi
  Mah tish-tohahi u-mah te-hemi
  Bakh ye-hesu aniyei ami
  V'niv-n'tah ir al tilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

  V'hayu limshisah sho'sayikh
  V'rahaku kol m'valayikh
  Yasis alalyikh elohayikh
  Kimsos hatan al kalah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

  Yamin u-smol tifrotzi
  V'et adonai ta'aritzi
  Al yad ish ben par-tzi
  V'nism'ha v'nagilah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah

(Last verse. We rise and face the entrance as we sing.)

  Bo'i v'shalom ateret ba'lah
  Gam b'simha u-v'tzoholah
  Tokh emunei am s'gulah
  Bo'i khalah, bo'i khalah.

L'kha dodi lik-rat kalah, p'nei shabbat n'kablah


Barkhu (page 279)

We rise.

Bar'khu et adonai ham'vorakh.

Barukh adonai ham'vorakh l'olam va-ed.

(page 280)

Barukh ata adonai eloheinu melekh ha'olam asher bid'varo ma'ariv aravim. Behokhma pote-ah sh'arim uvit'vuna m'shaneh itim umahalif et haz'manim um'sader et hakokhavim bemish-m'ro-tehem baraki-a kirtzono. Boreh yom valayla, golel or mipnei hoshekh, v'hoshekh mipnei or. Uma'avir yom umevi laila, u-mavdil bein yom uvein laila, adonai tz'va-ot sh'mo. El hai v'kayam tamid yimlokh aleinu l'olam va'ed. Barukh ata adonai, hama-ariv aravim.


(page 282)

Ahavat olam beit yisrael am'kha ahavta, Torah umitzvot, hukim umishpatim otanu limad'ta. Al kein adonai eloheinu b'shokhveinu uv'kumeinu nasi'ah b'hukekha v'nismah b'divrei toratekha u-v'mitzvotekha l'olam va-ed. Ki hem hayeinu v'orekh yameinu u-vahem neh'geh yomam va-laila. V'ahavat'kha al tasir mimenu l'olamim. Barukh ata adonai, Ohev amo yisrael.


Sh'ma (page 284)

Sh'ma yisrael adonai eloheinu adonai ehad.

(silently) Barukh shem k'vod malkhuto l'olam va-ed.

V'ahavta eit adonai elohekha b'khol l'vav'kha, uv'khol nafsh'kha, uv'khol m'odekha. V'hayu had'varim ha-eleh, asher anokhi m'tzavkha ha-yom al l'vavekha. V'shinantam l'vanekha, v'dibarta bam, b'shivt'kha b'vetekha, uv'lekht'kha vaderekh, uv'shokhb'kha uv'kumekha. Uk'shartam l'ot al yadekha, v'hayu l'totafot bein einekha. Ukh'tavtam al m'zuzot beitekha uvish'arekha.

Sh'ma continued (page 286, last paragraph)

Vayomer adonai el moshe lemor. Daber el b'nei yisrael v'amarta alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei vigdehem l'dorotam v'natnu al tzitzit hakanaf p'til t'khelet. Vahaya lakhem l'tzitzit ur'item oto uz'khartem et kol mitzvot adonai va-asitem otam, v'lo taturu ahare l'vav'khem v'aharei eneikhem asher atem zonim ahareihem. L'ma-an tizk'ru va-asitem et kol mitzvotai vih'yitem k'doshim leloheikhem. Ani adonai eloheikhem asher hotzeti etkhem me-eretz mitzrayim lih'yot lakhem le-lohim, ani adonai eloheikhem.

Adonai eloheikhem emet.

Blessings after the Sh'ma (page 290, fourth line)

Umal'khuto b'ratzon kiblu alehem. Moshe uv'nai yisrael l'kha anu shira b'simhah rabah v'amru khulam

Mi khamokha ba-elim adonai. Mi kamokha nedar bakodesh nora t'hilot oseh feleh.

Malkhut'kha ra-u vanekha boke-a yam lifnei moshe, zeh eli anu v'amru

Adonai yimlokh l'olam va-ed.

V'ne-emar ki fadah adonai et ya-akov ug'alo miyad hazak mimenu. Barukh ata adonai ga-al yisrael.


Hashkivenu (page 292)

Hashkivenu adonai eloheinu l'shalom v'ha-amidenu malkeinu l'hayim. Ufros aleinu sukat sh'lomekha v'taknenu b'etzah tovah milfanekha v'hoshi-enu l'ma-an sh'mekha. V'hagen ba-adenu v'haser me-aleinu oyev dever v'herev v'ra-av v'yagon, v'haser satan milfanenu ume-aharenu uv-tzel k'nafekha tastirenu, ki el shomrenu umatzilenu ata, ki el melekh hanun v'rahum ata. Ush'mor tzetenu uvo-enu l'hayim ul'shalom me-ata v'ad olam. Ufros aleinu sukat sh'lomekha. Barukh ata adonai, hapores sukat shalom aleinu v'al kol amo yisrael v'al y'rushalayim.


V'shamru (page 294)

V'shamru v'nai yisrael et ha-shabbat la'asot et ha-shabbat l'dorotam b'rit olam. Beini uvein b'nei yisrael ot hi l'olam ki sheshet yamim asah adonai et ha-shamayim v'et ha-aretz uvayom ha-sh'vi-i shavat va-yinafash.


Vay'khulu (page 314)

Vay'khulu hashamayim v'ha-aretz v'khol tzva-am. Vay'khal elohim bayom hash'vi-i m'lakhto asher asah, vayishbot bayom ha-shvi-i mikol m'lakhto asher asah. Vay'varekh elohohim et yom ha-shvi-i vay'kadesh oto, ki vo shavat mikol m'lakhto asher bara elohim la-asot.


Magen avot (page 314)

Magen avot bid'varo, m'hayeh metim b'ma-amaro, ha-el (hamelekh) hakadosh she-ein kamohu, hameni-ah l'amo b'yom shabbat kod'sho, ki vam ratzah l'haniah lahem. L'fanav na-avod b'yirah va-fahad, v'nodeh lishmo b'khol yom tamid (me-ein hab'rakhot) ma-on hab'rakhot, eil ha'hoda-ot adon hashalom, m'kadesh hashabbat um'varekh sh'vi-i. Umeni-ah bik'dushah l'am m'dush-nei oneg, zekher l'ma-aseh v'reshit.


Kiddush (page 318) We rise.

Barukh ata adonai, eloheinu melekh ha-olam, borei p'ri hagafen. Barukh ata adonai, eloheinu melekh ha-olam, asher kid'shanu b'mitzvotav v'ratzah vanu, v'shabbat kodsho, b'ahavah uv'ratzon hinhilanu, zikaron l'ma-aseh v'reshit. Ki hu yom t'hilah l'mikra-ei kodesh, zekher litzi-at mitzrayim. Ki vanu vaharta, v'otanu kidashta mikol ha-amim, v'shabbat kodsh'kha, b'ahavah uv'ratzon hinhaltanu. Barukh ata adonai, m'kadesh hashabbat.


Aleinu (page 320) We rise.

Aleinu l'shabe-ah la-adon hakol, latet g'dulah l'yotzer b'reshit. Shelo asanu k'goyei ha-aratzot v'lo samanu k'mishp'hot ha-adamah, shelo sam helkenu kahem v'goralenu k'khol hamonam.

Va-anhnu kor'im umishtahavim umodim lifnei melekh malkhei ham'lakhim hakadosh barukh hu.

She-hu noteh shamayim v'yosed aretz, umoshav y'karo bashamayim mima-al ush'khinat uzo b'gov-hei m'romim. Hu eloheinu ein od. Emet malkeinu efes zulato kakatuv b'torato: v'yadata hayom vahashevotah el l'vavekha, ki adonai hu ha-elohim bashamayim mima-al v'al ha-aretz mitakhat ein od.

Kakatuv b'toratekha: adonai yimlokh l'olam va-ed. V'ne-emar v'hayah adonai l'melekh al kol ha-aretz, bayom hahu yihyeh adonai ehad ush'mo ehad.


Transliterations of Mourners' Kaddish and Yigdal are in the Siddur.


Shalom aleikhem (page 722)

Shalom aleikhem, malakhei ha-sharet,

  malakhei elyon,
  mi-melekh malakhei ham'lakhim,
  hakadosh barukh hu.

Bo-akhem l'shalom, malakhei hashalom,

  malakhei elyon,
  mi-melekh malakhei ham'lakhim,
  hakadosh barukh hu.

Barkhuni l'shalom, malakhei hashalom,

  malakhei elyon,
  mi-melekh malakhei ham'lakhim,
  hakadosh barukh hu.

Tzetkhem l'shalom, malakhei hashalom,

  mal-akhei elyon,
  mi-melekh malakhei ham'lakhim,
  hakadosh barukh hu.


Prepared and copyright by Beth El Synagogue Omaha, Nebraska.

Shabbat & Holiday Morning Services

Shokhen Ad (page 336)

Shokhen ad, marom v'kadosh sh'mo. V'khatuv: ran'nu tzadikim badonai, la-y'sharim nava t'hila. B'fi y'sharim tit-halal, u-v'divrei tzadikim titbarakh uvilshon hasidim titromam, uv'kerev k'doshim titkadash.


(page 338)

U-v'mak-halot riv'vot amkha bet yisrael b'rina yitpa-ar shim-kha malkenu b'khol dor va-dor. She-ken hovat kol ha-y'tzurim l'fanekha adonai elohenu ve-lohei avoteinu, l'hodot l'hallel l'shabe-ah, l'fa-er l'romem l'ha-der, l'varekh l'a-le ul'kales al kol divrei shirot v'tishb'hot david ben yi-shai avd'kha m'shihekha.


We rise for Yishtabah

Yishtabah shimkha la-ad, malkenu, ha-el ha-melekh hagadol v'hakadosh bashamayim u-va-aretz. Ki l'kha na-eh, adonai, eloheinu ve-lohei avoteinu, shir u-sh'vaha, halel v'zimra, oz u-memshala, netzah, g'dulah u-g'vura, t'hilah v'tiferet, k'dusha u-mal'khut, b'rakhot v'hoda-ot me-ata v'ad olam. Barukh ata adonai el melekh gadol batishbahot, el ha-hoda-ot, adon hanifla-ot, haboher b'shirei zimra, melekh el he ha-olamim.


Bar'hku (page 340).

We remain standing for Bar'khu.

Bar'khu et adonai ham'vorakh.

Barukh adonai ham'vorakh l'olam va-ed.

Barukh ata adonai elohenu melekh ha-olam yotzer uvore hoshekh oseh shalom uvore et hakol.


El Adon (page 342, Shabbat only)

El adon al kol hama-asim, barukh um'vorakh b'fi kol n'shama

Godlo v'tuvo maleh olam, da'at ut'vunah sov'vim oto.

Hamitga-eh al hayot ha-kodesh, v'nedar b'khavod al ha-merkavah

Z'khut u-mishor lifnei khis-o, hesed v'rahamim lifnei kh'vodo

Tovim m'orot she-bara eloheinu, y'tzaram b'da-at b'vinah uv'haskel

Ko-ah ug'vurah natan bahem, lih'yot moshlim b'kerev tevel

M'le-im ziv um'fikim nogah, na-eh zivam b'khol ha-olam

S'mehim b'tzetam v'sasim b'vo-am, osim b'eimah r'tzon konam

P'er v'khavod notnim lish'mo, tzo-ho-lah v'rinah l'zekher malkhuto

Kara la-shemesh va-yizrah or, ra-ah v'hitkin tzurat hal'vanah

Shevah notnim lo kol tz'vah marom

Tiferet ug'dulah, s'rafim v'ofanim v'hayot hakodesh


Sh'ma (page 346)

Sh'ma yisrael adonai eloheinu adonai ehad.

(silently) Barukh shem k'vod malkhuto l'olam va-ed.

V'ahavta eit adonai elohekha b'khol l'vav'kha, uv'khol nafsh'kha, uv'khol m'odekha. V'hayu had'varim ha-eleh, asher anokhi m'tzavkha ha-yom al l'vavekha. V'-shinantam l'vanekha, v'dibarta bam, b'shivt'kha b'vetekha, uv'lekht'kha vaderekh, uv'shokhb'kha uv'kumekha. Uk'shartam l'ot al yadekha, v'hayu l'totafot bein einekha. Ukh'tavtam al m'zuzot beitekha uvish'arekha.

(page 286, last paragraph)

Vayomer adonai el moshe lemor. Daber el b'nei yisrael v'amarta alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei vigdehem l'dorotam v'natnu al tzitzit hakanaf p'til t'khelet. Vahaya lakhem l'tzitzit ur'item oto uz'khartem et kol mitzvot adonai va-asitem otam, v'lo taturu ahare l'vav'khem v'aharei eneikhem asher atem zonim ahareihem. 

L'ma-an tizk'eru va-asitem et kol mitzvotai vih'yitem k'doshim leloheikhem. Ani adonai eloheikhem asher hotzeti etkhem me-eretz mitzrayim lih'yot lakhem le-lohim, ani adonai eloheikhem.

Adonai eloheikhem emet.


Mi Khamokha (352) We rise.

Mi khamokha ba-elim adonai, mi kamokha nedar ba-kodesh, nora t'hilot, oseh feleh. Shirah hadasha shib'hu g'ulim l'shimkha al s'fat ha-yam. Yahad kulam hodu v'himlikhu v'amru.

Adonai yimlokh l'olam va-ed.

Tzur yisrael, kumah b'ezrat yisrael, uf'dei khinu-mekha y'huda v'yisrael. Go-aleinu adonai tz'va-ot sh'mo k'dosh yisrael. Barukh ata adonai, ga-al yisrael.


Amidah (opening section, page 354 / holidays: 366)

Barukh ata adonai eloheinu velohei avoteinu, elohei avraham, elohei yitzhak velohei ya'akov, ha'el hagadol hagibor v'hanorah el elyon gomel hasadim tovim v'koneh hakol v'zokher hasdei avot, umevi go'el livnei v'eneihem l'ma'an sh'mo b'ahavah. Melekh ozer umoshi'a umagen. Barukh ata adonai magen avraham.

Ata gibor l'olam adonai, m'hayeh metim ata, rav l'hoshia.

(mashiv haru'ah umorid hagashem)

M'khalkel hayim b'hesed, m'hayeh metim b'rahamim rabim, somekh noflim v'rofeh holim umatir asurim, um'kayem emunato lishenei afar. Mi khamokha, ba'al g'vurot umi domeh lakh, melekh memit um'hayeh umatzmiah y'shua. V'ne-eman ata l'hahayot metim. Barukh ata adonai, m'hayeh hametim.


Kedusha (page 356 / holidays: 368)

N'kadesh et shimkha ba-olam k'shem shemakdishim oto bish'mei marom, kakatuv al yad n'vi-ekha v'kara zeh el zeh v'amar.

Kadosh kadosh kadosh adonai tz'va'ot, m'lo khol ha-aretz k'vodo.

Az b'kol ra-ash gadol adir v'hazak mashmi-im kol, mitnasim l'umat s'rafim, l'u-matam barukh yo-meru.

Brukh k'vod adonai mim'komo

Mim'komkha malkenu tofia v'timlokh aleinu ki m'hakim anahnu lakh. Matai timlokh b'tziyon, b'karov b'yameinu l'olam va-ed tishkon. Titgadal v'titkadash b'tokh y'rushalayim irkha l'dor vador ul'netzah n'tzahim. V'eineinu tir-e-nah malkhutekha, kadavar ha-amur b'shirei u-zekha, al y'dei david m'shi-ah tzid-kekha.

Yimlokh adonai l'olam, elohayikh tziyon l'dor va-dor. Halleluyah.


Sim Shalom (page 362 / holidays: 376)

Sim shalom ba-olam, tovah uv'rakha, hen va-hesed v'rahamim aleinu v'al kol yisrael a-mekha. Bar'kheinu avinu kulanu k'ehad b'or pa-nekha, ki v'or pa-nekha na-tata lanu, adonai eloheinu, torat hayim v'aha-vat hesed, utz'dakah uv'rakha v'rahamim v'hayim v'shalom. V'tov b'enekha l'varekh et am'kha yisrael b'khol et uv'khol sha-ah bishlo-mekha. [Barukh ata adonai ha-m'varekh et amo yisrael ba-shalom.]


Hallel (pages 380-388)

Hallel, the Psalms of praise, are added to morning services on Rosh Hodesh, Pesah, Shavuot, Sukkot and Hanukkah. We rise.

Middle of page 380

B'tzeit yisrael mi-mitzrayim, beit ya-akov me-am lo'ez. Hai'tah y'hudah l'kodsho, yisrael mam-sh'lotav. Ha-yam ra-ah va-yanos, ha-yarden yisov l'ahor. Heharim rak'du kh'elim, g'va-ot kiv'nei tzon. Mah l'kha ha-yam ki tanus, ha-yarden tisov l'ahor. Heharim tirk'du kh'ei-lim, g'va-ot kiv'nei tzon. Mi-lifnei adon huli aretz, mi-lifnei elo-ah ya-akov. Ha-hof-khi ha-tzur agam mayim, halamish l'ma-y'no mayim.

Middle of page 382

Y'varekh et beit yisrael. Y'varekh et beit aharon. Y'varekh yir'ei adonai, hak'tanim im hag'dolim. Yosef adonai aleikhem, aleikhem v'al b'nekhem. B'rukhim atem ladonai, oseh shamayim va-aretz. Ha-shamayim shamayim ladonai, v'ha-aretz natan liv'nei adam. Lo ha-metim y'hal'lu yah v'lo kol yordei dumah. Va-anakhnu n'varekh yah mei'ata v'ad olam. Hal'luyah

Bottom of page 384

L'kha ezbah zevah todah uv'sheim adonai ekra. N'darai ladonai a-shalem neg-dah nah l'khol amo. B'hatzrot beit adonai b'to-khe-khi yerushalim. Hal'luyah.

Top of page 386

Hal'lu et adonai kol goyim, shab-huhu kol ha-umim. Ki gavar aleinu hasdo, ve'emet adonai l'olam. Hal'luyah.

Hodu ladonai ki tov, ki l'olam hasdo. Yomar na yisrael, ki l'olam hasdo. Yomru na beit aharon, ki l'olam hasdo. Yomru na yir'ei adonai, ki l'olam hasdo.

Top of page 388

Pithu li sha-arei tzedek, avo vam odeh yah. Zeh ha-sha-ar ladonai, tzadikim ya-vo-u vo.

(each verse is repeated)

Od'kha ki ani-tani va-t'hi li lishu-ah. E-ven ma-asu ha-bonim ha-y'tah l'rosh pinah. Mei-eit adonai ha-y'tah zot, hi niflat b'ei-nei-nu. Zeh ha-yom asah adonai, nagilah v'nis-m'ha vo.

(each phrase is repeated)

Ana adonai hoshi-ah na. Ana adonai hoshi-ah na.

Ada adonai hatz'liha na. Ada adonai hatz'liha na.


Torah Service Service to take out the Torah (page 394)

Ein ka-mokha va-elohim adonai, v'ein k'ma-asekha.

Mal'khut'kha mal'khut kol olamim, u'memshalt'kha b'khol dor va-dor.

Adonai melekh, adonai malakh, adonai yimlokh l'olam va-ed.

Adonai oz l'amo yiten, adonai y'varekh et amo va-shalom.

Av ha-rahamim, hetivah virtzon'kha et tziyon, tivneh homot y'rushalayim.

Ki v'kha l'vad batahnu, melekh el ram v'nisah, adon olamim.

(ark is opened)

Vay'hi bin-so-ah ha-aron vayomer moshe.

Kumah adonai v'yafu-tzu oy-vekha, v'ya-nusu m'sa-nekha mipa-nekha.

Ki mi-tziyon tetze torah, u-d'var adonai mirushalayim.

Barukh she-natan torah l'amo yisrael bi-k'dushato.

(on holidays)

Adonai adonai el rahum v'hanun, erekh apayim v'rav hesed ve-emet, notzer hesed la-alafim, nosei avon va-fesha v'hata'ah v'nakeh.

(on Shabbat, page 398)

Be ana ra-hitz v'lishme kadisha yakira ana emar tushb'han. Y'he ra-avah koda-makh d'tiftah libi b'o-rai-tah, v'tashlim mish-alin d'libi v'liba d'khol a-makh yisrael, l'tav ul'hayin v'lish'lam. Amen.

(Cantor, congregation repeats)

Sh'ma yisrael adonai eloheinu adonai ehad.

Ehad eloheinu, gadol adoneinu kadosh (v'nora) sh'mo

L'kha adonai ha-g'dulah v'ha-g'vurah v'ha-tiferet v'ha-netzah v'ha-hod, ki khol ba-shamayim uva-aretz, l'kha adonai ha-mamlakha v'ha-mitnase l'khol l'rosh. Rom'mu adonai eloheinu v'hishtahavu la'hadom raglav kadosh hu. Rom'mu adonai eloheinu v'hishtahavu l'har kodsho, ki kadosh adonai eloheinu.


Ashre (page 420; congregation parts marked with *)

Ashre yoshve vetekha od y'hal'lukha selah.

*Ashre ha-am she-kakha lo, ashre ha-am she-adonai elohav.

Aromim'kha elohai ha-melekh, va-avar'kha shimkha l'olam va-ed.

*B'khol yom a-var'kheka, va-a-hal'lah shimkha l'olam va-ed.

Gadol adonai um'hulal m'od, v'lig-dulato ein heker.

*Dor l'dor y'shbah ma-asekha, ug'vurot'kha ya-gidu.

Hadar k'vod hodekha, v'divrei nifl'otekha a-sihah.

*Ve-ezuz nor-o-tekha yo-meru, ug'dulat'kha a-sap-renah.

Zekher rav tuv'kha ya-bi-u, v'tzidkat'kha y'ranenu.

*Hanun v'rahum adonai, e-rekh a-payim ug'dol hased.

Tov adonai lakol, v'ra-hamav al kol ma-asav.

*Yo-dukha adonai kol ma-asekha, va-hasidekha y'var'khukha.

K'vod malkhut'kha yo-meru, ug'vurat'kha y'daberu

*L'hodi-a livnei ha-adam g'vurotav, u-kh'vod hadar mal'khuto

Malkhut'kha malkhut kol olamim, umemshalt'kha b'khol dor va-dor

*Somekh adonai l'khol ha-noflim, v'zokef l'khol hak'fufim.

Enei khol elekha y'saberu, v'ata noten la-hem et okh-lam b'ito.

*Pote'ah et ya-dekha, umas-bi-ah l'khol hai ratzon.

Tzadik adonai b'khol d'rakhav, v'hasid b'khol ma-asav.

*Karov adonai l'khol kor-av, l'khol asher yik-ra-u-hu ve-emet.

R'tzon y're-av ya-aseh, v'et shav-atam yish-mah v'yoshi-em.

*Shomer adonai et kol o-havav v'et kol har'sha-im yash-mid

T'hilat adonai y'daber pi, vi-varekh kol basar sheim kod-sho l'olam va-ed.

*Va-anahnu n'varekh yah, me-ata v'ad olam. Hal'luyah.


Service to replace the Torah Scroll (bottom page 422)

Y'hal'lu et shem adonai ki nisgav sh'mo l'vado.

Hodo al eretz v'shamayim, va-yarem keren l'amo, t'hilah l'khol hasidav, liv'nei yisrael am k'rovo. Hal'luyah.


(page 424, on Shabbat, congregation parts marked with *)

Mizmor l'David

*Havu ladonai b'nei elim, ha-vu ladonai kavod va-oz. Havu ladonai k'vod sh'mo, hish-tahavu ladonai b'hadrat kodesh.

Kol adonai al ha-mayim, el ha-kavod hir'im, adonai al mayim rabim.

*Kol adonai bakoah, kol adonai be-hadar. Kol adonai shover arazim vay'shaber adonai et arzei hal'vanon.

Va-yarkidem k'mo egel, l'vanon v'sir-yon k'mo ven r'emim.

*Kol adonai ho-tzev la-havot esh, kol adonai yahil midbar, yahil adonai midbar kodesh. Kol adonai y'holel ayalot.

Va-ye-hesof y'arot, uv'hekhalo kulo omer kavod.

*Adonai lamabul yashav, vayeshev adonai melekh l'olam. Adonai oz l'amo yiten, adonai y'varekh et amo vashalom.


(page 426, last lines)

Etz hayim hi la-mahazikim bah, v'tom'kheha m'ushar. D'rakheha darkhei no-am, v'khol n'tivoteha shalom. Ha-shivanu adonai elekha v'nashuvah, hadesh yamenu k'kedem.


Prepared and copyright by Beth El Synagogue Omaha, Nebraska.
Return to Ganzeh Galus Guide home page

Musaf [Additional Service]

(opening section of Amidah, page 430/442/456/486)

Barukh ata adonai eloheinu velohei avoteinu, elohei avraham, elohei yitzhak velohei ya-akov, ha'el hagadol hagibor v'hanorah el elyon gomel hasadim tovim v'koneh hakol v'zokher hasdei avot, umevi go'el livnei v'eneihem l'ma'an sh'mo b'ahavah. Melekh ozer umoshi'a umagen. Barukh ata adonai magen avraham.

Ata gibor l'olam adonai, m'hayeh metim ata, rav l'hoshia.

(mashiv haru'ah umorid hagashem)

M'khalkel hayim b'hesed, m'hayeh metim b'rahamim rabim, somekh noflim v'rofeh holim umatir asurim, um'kayem emunato lishenei afar. Mi khamokha, ba'al g'vurot umi domeh lakh, melekh memit um'hayeh umatzmiah y'shua. V'ne-eman ata l'hahayot metim. Barukh ata adonai, m'hayeh hametim.


Kedushah (page 432/444/458/490)

Na-aritz'kha v'nakdish'kha k'sod si-ah sarfei kodesh ha-makdishim shimkha ba-kodesh, kakatuv al yad n'vie-kha, v'kara zeh el zeh v'amar.

Kadosh kadosh kadosh adonai tz'va-ot, m'lo khol ha-aretz k'vodo.

K'vodo malei olam, m'shar'tav sho-alim zeh lazeh, a-yei m'kom k'vodo. L'umatam barukh yomeru.

Barukh k'vod adonai mimkomo.

Mim'komo hu yifen b'rahamim, v'yahon am ha-m'yahadim sh'mo erev va-voker b'khol yom tamid pa-amayim b'ahavah sh'ma omrim.

Sh'ma yisrael adonai eloheinu adonai ehad.

Hu eloheinu hu avinu hu malkenu hu moshi-einu, v'hu yashmi-enu b'rahamav shenit l'enei kol hai lih'yot lakhem lelohim

Ani adonai eloheikhem

[holidays only: adir adireinu adonai adoneinu, ma adir shim'kha b'khol ha-aretz. V'hayah adonai l'melekh al kol ha-aretz, ba-yom hahu yih'yeh adonai ehad u-sh'mo ehad]

Uv'divrei kodsh'kha katuv lemor

Yimlokh adonai l'olam, elohayikh tziyon l'dor va-dor. Hal'luyah.

L'dor vador nagid god-lekha u-l'netzah n'tzahim k'dushat'kha nak'dish. V'shiv-hakha eloheinu mipinu lo yamush l'olam va-ed. Ki el melekh gadol v'kadosh atah. Barukh ata adonai, ha-el ha-kadosh.


Yism'hu (page 434/450)

Yism'hu v'mal'khut'kha shomrei shabbat v'kor'ei oneg. Am m'kad'shei sh'vi-i, kulam yisb'u v'yitangu mituvekha. Uvash'vi-i ratzita bo v'kidashto, hemdat yamim oto karata, zekher l'ma-aseh v'reshit.


Sim Shalom (page 438/452/474/502)

Sim shalom ba-olam, tovah uv'rakha, hen va-hesed v'rahamim aleinu v'al kol yisrael a-mekha. Bar'kheinu avinu kulanu k'ehad b'or pa-nekha, ki v'or pa-nekha na-tata lanu, adonai eloheinu, torat hayim v'aha-vat hesed, utz'dakah uv'rakha v'rahamim v'hayim v'shalom. V'tov b'enekha l'varekh et am'kha yisrael b'khol et uv'khol sha-ah bishlo-mekha. [Barukh ata adonai ha-m'varekh et amo yisrael ba-shalom.]


Ein Keloheinu (page 508)

Ein keloheinu, ein kadoneinu, ein k'malkeinu, ein k'moshieinu

Mi kheloheinu, mi khadoneinu, mi kh'malkeinu, mi kh'moshieinu

Nodeh leloheinu, nodeh ladoneinu, nodeh l'malkeinu, nodeh l'moshieinu

Barukh eloheinu, barukh adoneinu, barukh malkeinu, barukh moshieinu

Ata hu eloheinu, ata hu adoneinu, ata hu malkeinu, ata hu moshieinu


Aleinu (page 510)

Aleinu l'shabe-ah la-adon hakol, latet g'dulah l'yotzer b'reshit. Shelo asanu k'goyei ha-aratzot v'lo samanu k'mishp'hot ha-adamah, shelo sam helkenu kahem v'goralenu k'khol hamonam.

Va-anhnu kor'im umishtahavim umodim lifnei melekh malkhei ham'lakhim hakadosh barukh hu.

She-hu noteh shamayim v'yosed aretz, umoshav y'karo bashamayim mima-al ush'khinat uzo b'gov-hei m'romim. Hu eloheinu ein od. Emet malkeinu efes zulato kakatuv b'torato: v'yadata hayom vahashevotah el l'vavekha, ki adonai hu ha-elohim bashamayim mima-al v'al ha-aretz mitakhat ein od.

Kakatuv b'toratekha: adonai yimlokh l'olam va-ed. V'ne-emar v'hayah adonai l'melekh al kol ha-aretz, bayom hahu yihyeh adonai ehad ush'mo ehad.


Transliteration of Mourners' Kaddish is found in the Siddur


Adon Olam (page 512)

Adon olam asher malakh b'terem kol y'tzir nivrah

L'et na-asah v'heftzo kol a-zai melekh sh'mo nikrah.

V'aharei kikhlot ha-kol l'vado yimlokh norah

V'hu hayah v'hu hoveh v'hu yih'yeh b'tifarah

V'hu ehad v'ein sheni l'hamshil lo l'hah-birah

B'li reshit b'li takhlit v'lo ha-oz v'hamis-rah

V'hu eli v'hai go-a-li v'tzur hev-li b'et tzarah

V'hu nisi u-manos li m'nat kosi b'yom ekrah

B'yado afkid ruhi b'et ishan v'a-irah

V'im ruhi g'viyati adonai li v'lo irah.


Kiddush (page 734)

V'shamru v'nai yisrael et ha-shabbat la'asot et ha-shabbat l'dorotam b'rit olam. Beini uvein b'nei yisrael ot hi l'olam ki sheshet yamim asah adonai et ha-shamayim v'et ha-aretz uvayom ha-sh'vi-i shavat va-yinafash.

Al ken berakh adonai et yom hashabbat va-y'kadshehu.

Barukh ata adonai eloheinu melekh ha-olam borei p'ri hagafen.


Prepared and copyright by Beth El Synagogue Omaha, Nebraska.
Return to Ganzeh Galus Guide home page

Prepared by Rabbi Paul Drazen and Cantor Emil Berkovits
Beth El Synagogue
14506 California Street
Omaha, Nebraska 68154
402-492-8550


Click for Adobe Acrobat - PDF Formatted Version of the Transliterated Siddur suitable for downloading and printing


You are visitor number [Counter not working-sorry! since February 25, 1999.